آزما سنتر

فروشگاه جامع تجهیزات آزمایشگاهی

عرضه کننده تمامی تجهیزات آزمایشگاهی

کیت Real time PCR ویروس پاپیلوما HPV

11,200,000 تومان 10,099,000 تومان

تشخیص و تعیین تیتر HTLV-I pro-virus

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ترانسلوکاسیون (PML-RARA (BCR1

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ترانسلوکاسیون (PML-RARA (BCR3

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی ویروس HIV-1 RNA

6,699,000 تومان 6,199,000 تومان

کیت تشخیصی کمی و کیفی ویروس هپاتیت ب HBV Real time PCR

4,795,000 تومان 4,590,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس TB

4,799,000 تومان 4,690,000 تومان

جهت بررسی جهش های BRAF

9,599,000 تومان 9,099,000 تومان

جهت تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ژن ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

کیت تشخیصی کمی وکیفی ویروس هپاتیت ث HCR Real Time PCR

6,475,000 تومان 6,190,000 تومان

آخرین مطالب