آزما سنتر

فروشگاه جامع تجهیزات آزمایشگاهی

عرضه کننده تمامی تجهیزات آزمایشگاهی

کیت Real time PCR ویروس پاپیلوما HPV

11,200,000 تومان 10,099,000 تومان

جهت بررسی جهش های BRAF

9,599,000 تومان 9,099,000 تومان

سیتومگالو ویروس (Cytomegalovirus, CMV) تشخیص کمی و کیفی real time pcr

4,799,000 تومان 4,599,000 تومان

تشخیص و تعیین تیتر HTLV-I pro-virus

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ترانسلوکاسیون (PML-RARA (BCR1

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی ویروس HIV-1 RNA

6,699,000 تومان 6,199,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ترانسلوکاسیون (PML-RARA (BCR2

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

جهت تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ژن ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

کیت تشخیصی کمی و کیفی ویروس هپاتیت ب HBV Real time PCR

4,795,000 تومان 4,590,000 تومان

FBS Gibco گیبکو

12,500,000 تومان 12,300,000 تومان

آخرین مطالب