آزما سنتر

فروشگاه جامع تجهیزات آزمایشگاهی

عرضه کننده تمامی تجهیزات آزمایشگاهی

سیتومگالو ویروس (Cytomegalovirus, CMV) تشخیص کمی و کیفی real time pcr

4,799,000 تومان 4,599,000 تومان

جهت بررسی جهش های BRAF

9,599,000 تومان 9,099,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس TB

4,799,000 تومان 4,690,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ترانسلوکاسیون (PML-RARA (BCR2

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

تشخیص جهش (JAK2 (V617F

9,599,000 تومان 9,099,000 تومان

جهت تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ژن ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

جهت بررسی جهش هایEGFR

9,599,000 تومان 9,099,000 تومان

کیت شناسایی جهش BCR-ABL(P190) کمی و کیفی Real Time PCR

7,595,000 تومان 7,290,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ترانسلوکاسیون (PML-RARA (BCR1

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی AML1-ETO

7,599,000 تومان 7,390,000 تومان

آخرین مطالب